1)

چهاردهمين كنفرانس آمار ايران: نكوداشت دكتر احمد پارسيان

پديدآور:
ناشر: شاهرود :دانشگاه صنعتي شاهرود
سال نشر: 1397
1398/11/19
ويرايش    نسخ
2)

چهاردهمين كنفرانس آمار ايران: راهنماي كنفرانس دانشگاه صنعتي شاهرود 3 تا 5 شهريور 1397

پديدآور:
ناشر: شاهرود :دانشگاه صنعتي شاهرود
سال نشر: 1397
1397/6/12
ويرايش    نسخ
13)

مجموعه مقالات مدعوين وداوري شده هشتمين كنفرانس آمار ايران

پديدآور:
ناشر: دانشگاه شيراز
سال نشر: 1385
1388/8/11
ويرايش    نسخ
16)

راهنماي اعضاي انجمن آمار ايران هشتمين كنفرانس آمار ايران

پديدآور: كنفرانس آمار ايران ( هشتمين : 1385: شيراز)
ناشر: دانشگاه شيراز
سال نشر: 1385
1388/7/18
ويرايش    نسخ
20)

راهنماي چهارمين كنفرانس بين المللي آمار ايران 1377

پديدآور:
ناشر: دانشگاه شهيد بهشتي
سال نشر: 1377
1388/5/21
ويرايش    نسخ
21)

راهنماي اعضاي انجمن آمار ايران

پديدآور:
ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان
سال نشر: 1372 - 1371
1388/5/21
ويرايش    نسخ
22)

راهنماي پنجمين كنفرانس آمار ايران

پديدآور:
ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان
سال نشر: 1379
1388/5/21
ويرايش    نسخ
23)

راهنماي نخستين كنفرانس آمار ايران 5 [ پنج ] تا 7 [ هفت ] خردادماه 1371

پديدآور:
ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان
سال نشر: 1371
1388/5/21
ويرايش    نسخ
24)

هفتمين كنفرانس آمار ايران نكوداشت دكتر علي عميدي شهريور 1383، دانشگاه علامه طباطبايي تهران - ايران

پديدآور:
ناشر: دانشگاه علامه طباطبائي Ý مركز آمار ايران
سال نشر: 1383
1388/5/21
ويرايش    نسخ
26)

هفتمين كنفرانس آمار ايران خلاصه مقالات ، 2تا4 شهريور ماه 1383 دانشگاه علامه طباطبايي تهران ، ايران

پديدآور:
ناشر: دانشگاه علامه طباطبائي ، مركز آمار ايران
سال نشر: 1383
1388/5/21
ويرايش    نسخ
28)

راهنماي اعضاي انجمن آمار ايران شماره 3 [ سه ] تابستان 1385

پديدآور:
ناشر: [دانشگاه شيراز]
سال نشر: 1385
1388/5/21
ويرايش    نسخ
30)

پنجمين كنفرانس آمار ايران 3-1 شهريور 1379 دانشگاه صنعتي اصفهان

پديدآور:
ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان
سال نشر: 1379
1388/5/21
ويرايش    نسخ
31)

ششمين كنفرانس بين المللي آمار ايران نكوداشت دكتر ابوالقاسم بزرگنيا

پديدآور:
ناشر: دانشگاه تربيت مدرس تهران
سال نشر: 1381
1388/5/21
ويرايش    نسخ
33)

راهنماي سومين كنفرانس آمار ايران 13 - 11 تيرماه 1375

پديدآور:
ناشر: مركز آمار ايران
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
34)

راهنماي اعضاء انجمن آمار ايران 81 - 1380

پديدآور:
ناشر: دبيرخانه انجمن آمار ايران
سال نشر: 1381
1388/5/21
ويرايش    نسخ
35)

مجموعه مقالات سومين كنفرانس آمار ايران 13 - 11 تيرماه 1375

پديدآور:
ناشر: مركز آمار ايران
سال نشر: 1376
1388/5/21
ويرايش    نسخ
36)

راهنماي پنجمين كنفرانس آمار ايران

پديدآور:
ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان
سال نشر: 1379
1388/5/21
ويرايش    نسخ
37)

هفتمين كنفرانس آمار ايران : مجموعه مقالات : 2تا4 شهريور ماه 1383 دانشگاه علامه طباطبايي تهران ، ايران

پديدآور:
ناشر: دانشگاه علامه طباطبائي ، مركز آمار ايران
سال نشر: 1383
1388/5/21
ويرايش    نسخ
فهرست