1)

مباني آموزش رياضي: جهت استفاده دبيران رياضي و دانشجو معلمان

پديدآور: صادقي، مرتضي
ناشر: اصفهان :گلبن
سال نشر: ، 1393.
1395/12/17
ويرايش    نسخ
2)

آنچه هر معلم بايد بداند: راهبردهاي تدريس اثربخش

پديدآور: تايلستون، دونا واكر
ناشر: سماء قم
سال نشر: 1389
1393/12/14
ويرايش    نسخ
3)

راهنماي تدريس اساتيد در مراكز آموزش عالي

پديدآور: كانن، رابرت آنتوني
ناشر: دانشگاه بوعلي سينا
سال نشر: 1384.
1391/9/6
ويرايش    نسخ
4)

مهارتهاي آموزشي: روشها و فنون تدريس

پديدآور: شعباني ، حسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: 1382
1391/9/6
ويرايش    نسخ
5)

آموزش ، رويكردها و انگاره هاي جديد

پديدآور: بختيار نصرآبادي، حسنعلي
ناشر: دانشگاه اصفهان
سال نشر: 1384.
1391/8/29
ويرايش    نسخ
6)

مهارت هاي اساسي تدريس

پديدآور: ملكي ، حسن
ناشر: نيكان كتاب
سال نشر: 1383
1391/7/2
ويرايش    نسخ
7)

هر دانش آموزي مي تواند موفق شود

پديدآور: گلاسر، ويليام
ناشر: رسا
سال نشر: 1385
1391/7/1
ويرايش    نسخ
8)

مدرسه ي هوشمند: كاربرد هوش هاي چندگانه سازماني در مديريت مدارس

پديدآور: آقاحسيني، تقي
ناشر: نشر نوشته
سال نشر: 1389
1391/6/5
ويرايش    نسخ
10)

فنون تدريس و يادگيري

پديدآور: ايماني ، محمدنقي
ناشر: فرهنگ سبز
سال نشر: 1389
1391/4/5
ويرايش    نسخ
11)

راهنماي تدريس (فنون و مهارت ها)

پديدآور: مرتضوي زاده، حشمت الله
ناشر: عابد
سال نشر: 1387.
1391/3/28
ويرايش    نسخ
12)

كليات علم تدريس

پديدآور: ميرلوحي ، حسين
ناشر: دانشگاه شهيد رجايي
سال نشر: 1382
1391/3/28
ويرايش    نسخ
13)

افزايش كارايي معلم

پديدآور: اندرسن ، لورين
ناشر: آييژ
سال نشر: 1381.
1391/3/28
ويرايش    نسخ
14)

مهارت هاي ياددهي - يادگيري اثربخش

پديدآور: فرخ مهر، حسين
ناشر: عابد
سال نشر: 1388
1391/3/27
ويرايش    نسخ
15)

كليات روشها و فنون تدريس: دوره كارداني تربيت معلم ، درس مشترك كليه رشته ها

پديدآور: صفوي، امان الله
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: 1372
1388/12/16
ويرايش    نسخ
16)

توضيح دادن

پديدآور: براون ، جورج
ناشر: رشد
سال نشر: 1379
1388/5/21
ويرايش    نسخ
17)

الگوهاي جديد تدريس

پديدآور: جويس ، بروس
ناشر: محمدرضا بهرنگي (برنجي )
سال نشر: 1371 -
1388/5/21
ويرايش    نسخ
18)

متن كامل الگوهاي جديد تدريس

پديدآور: جويس ، بروس
ناشر: تابان : نشر كمال تربيت
سال نشر: 1376
1388/5/21
ويرايش    نسخ
19)

روش تدريس فارسي ابتدايي

پديدآور: انوشه پور، ابوالفضل
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي
سال نشر: 1371
1388/5/21
ويرايش    نسخ
20)

فرايند تدريس

پديدآور: فلمينگ ، شارلوت مري
ناشر: انتشارات تربيت
سال نشر: 1373
1388/5/21
ويرايش    نسخ
21)

كليات روشها و فنون تدريس (متن كامل )

پديدآور: صفوي، امان الله
ناشر: نشر معاصر
سال نشر: 1371
1388/5/21
ويرايش    نسخ
22)

الگوهاي يادگيري: ابزارهايي براي تدريس

پديدآور: جويس ، بروس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت )
سال نشر: 1384
1388/5/21
ويرايش    نسخ
23)

روان شناسي تربيتي : اصول و كاربرد آن

پديدآور: گلاور، جان
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
24)

روشها، فنون و الگوهاي تدريس

پديدآور: صفوي، امان الله
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: 1382
1388/5/21
ويرايش    نسخ
25)

روش تدريس پيشرفته

پديدآور: شعباني ، حسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: 1382
1388/5/21
ويرايش    نسخ
26)

مهارتهاي آموزشي

پديدآور: شعباني ، حسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: 1382
1388/5/21
ويرايش    نسخ
27)

نظريه هاي برنامه درسي

پديدآور: ميلر، جان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: 1383
1388/5/21
ويرايش    نسخ
28)

مغز و فرايند يادگيري

پديدآور: ولف ، پاتريشيا
ناشر: مدرسه
سال نشر: 1382
1388/5/21
ويرايش    نسخ
29)

مغز و فرايند يادگيري

پديدآور: ولف ، پاتريشيا
ناشر: مدرسه
سال نشر: 1382
1388/5/21
ويرايش    نسخ
30)

رسالت تربيتي و علمي مراكز آموزشي

پديدآور: شريعتمداري، علي
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: 1376
1388/5/21
ويرايش    نسخ
31)

مهارتهاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون تدريس )

پديدآور: شعباني ، حسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: 1371
1388/5/21
ويرايش    نسخ
32)

راهبردهاي نوين در آموزش رياضي

پديدآور: علم الهدايي ، حسن
ناشر: شيوه
سال نشر: 1381
1388/5/21
ويرايش    نسخ
33)

راهنماي اجراي ايده هاي معلم

پديدآور: باسيل ، لئونارد جي
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1376
1388/5/21
ويرايش    نسخ
34)

طرح درس : نرم افزاري مناسب در تكنولوژي آموزشي

پديدآور: مجدفر، مرتضي
ناشر: چاپار فرزانگان
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
35)

بازانديشي فرايند ياددهي - يادگيري و تربيت معلم

پديدآور: مهرمحمدي، محمود
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1379
1388/5/21
ويرايش    نسخ
36)

صلاحيتهاي حرفه معلمي

پديدآور: ملكي ، حسن
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1376
1388/5/21
ويرايش    نسخ
37)

مباني علمي هنر تدريس

پديدآور: گيج ، ناتانيل ليز
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1374
1388/5/21
ويرايش    نسخ
38)

افزايش اثربخشي معلمان در فرايند تدريس

پديدآور: اندرسن ، لورين
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، انتشارات مدرسه
سال نشر: 1377
1388/5/21
ويرايش    نسخ
فهرست