2)

راهنماي كنفرانس نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 6 تا 8 شهريورماه 1375

پديدآور:
ناشر: اصفهان وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1397/4/23
ويرايش    نسخ
6)

راهنما وچكيده مبسوط مقالات وكارگا ه هاي سومين جشنواره خانه رياضيات كرمان (مهماني رياضي ماهاني) 5-6 آبان ماه 1390

پديدآور:
ناشر: خانه رياضيات كرمان با همكاري دانشگاه شهيد باهنر كرمان
سال نشر: 1390
1391/9/30
ويرايش    نسخ
7)

چكيده مقالات دوازدهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران : سمنان 12 الي 15 شهريور 1391

پديدآور:
ناشر: اداره كل آموزش وپرورش سمنان
سال نشر: 1391
1391/6/20
ويرايش    نسخ
8)

دفترچه راهنماي دوازدهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران : سمنان 12 الي 15 شهريور 1391

پديدآور:
ناشر: اداره كل آموزش وپرورش سمنان
سال نشر: 1391
1391/6/20
ويرايش    نسخ
9)

نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران ﴿باپيشكسوتان﴾

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1391/4/6
ويرايش    نسخ
10)

مجموعه مقالات دهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران يزد- مرداد 1387

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش
سال نشر: 1387
1389/5/6
ويرايش    نسخ
11)

چكيده مقالات يازدهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران : مازندران 27 الي 30 تير1389

پديدآور:
ناشر: سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
سال نشر: 1389
1389/5/6
ويرايش    نسخ
12)

خلاصه مقالات دهمين كنفرانس آموزش رياضي ايران مرداد 1387 يزد

پديدآور:
ناشر: سازمان آموزش و پرورش استان يزد
سال نشر: 1387
1388/5/21
ويرايش    نسخ
13)

مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس آموزش رياضي ايران شهركرد مردادماه 1385

پديدآور:
ناشر: سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري
سال نشر: 1386
1388/5/21
ويرايش    نسخ
14)

نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 6 تا 8 شهريورماه 1375

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
15)

نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 6 تا 8 شهريورماه 1375

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
16)

نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 6 تا 8 شهريورماه 1375

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
17)

گزارش سمينار آموزش رياضي 5 [ پنج ] تا 6 [ شش ] اسفند ماه 1366

پديدآور:
ناشر: دانشگاه تهران ، جهاد دانشگاهي دانشكده علوم
سال نشر: 1366
1388/5/21
ويرايش    نسخ
19)

نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 6 تا 8 شهريورماه 1375

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
21)

گزارش كنفرانس سومين كنفرانس آموزش رياضي ايران اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان 4 - 6 شهريور 1377

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، معاونت نيروي انساني
سال نشر: 1377
1388/5/21
ويرايش    نسخ
24)

چكيده مقالات هفتمين كنفرانس آموزش رياضي ايران : سنندج 1 الي 3 شهريور 1383

پديدآور:
ناشر: سازمان آموزش و پرورش استان كردستان
سال نشر: 1383
1388/5/21
ويرايش    نسخ
28)

خلاصه مقالات هشتمين كنفرانس آموزش رياضي ايران : شهركرد مردادماه 1385

پديدآور:
ناشر: سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري
سال نشر: 1385
1388/5/21
ويرايش    نسخ
30)

چكيده مقاله ها و اسامي شركت كنندگان چهارمين كنفرانس آموزش رياضي ايران 13 تا 15 بهمن 1378 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش تهران
سال نشر: 1378
1388/5/21
ويرايش    نسخ
31)

مجموعه مقالات دومين كنفرانس آموزش رياضي ايران

پديدآور:
ناشر: عابد
سال نشر: 1382
1388/5/21
ويرايش    نسخ
32)

پژوهشي در آموزش رياضي

پديدآور: عريضي ، حميدرضا
ناشر: اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1379
1388/5/21
ويرايش    نسخ
34)

نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران 8-6 شهريورماه 1375: گزارش كنفرانس

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
35)

پرفسور فاطمي از ديد همكاران و شاگردان نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران 8-6 شهريورماه 1375

پديدآور:
ناشر: وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
فهرست