2)

خلاصه مقالات اولين همايش استاني رياضي دوره راهنمايي

پديدآور:
ناشر: شيراز :سازمان آموزش و پرورش فارس
سال نشر: 1388
1397/4/23
ويرايش    نسخ
3)

سي و هشتمين كنفرانس رياضي ايران زنجان، دانشگاه زنجان 12 تا 15 شهريور 1386

پديدآور:
ناشر: زنجان دانشگاه زنجان
سال نشر: 1386
1396/3/24
ويرايش    نسخ
6)

چهل و ششمين كنفرانس رياضي ايران دانشگاه يزد 3-6 شهريور 1394 راهنما و برنامه ها

پديدآور:
ناشر: يزد :دانشگاه يزد، دانشكده رياضي
سال نشر: 1394
1394/9/5
ويرايش    نسخ
9)

خلاصه مقالات چهل و چهارمين كنفرانس رياضي ايران: دانشگاه فردوسي مشهد، 5 الي 8 شهريور 1392

پديدآور:
ناشر: دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم رياضي، كميته برگزاري كنفرانس
سال نشر: 1392
1393/8/6
ويرايش    نسخ
10)

چهاردهمين كنفرانس رياضي كشور

پديدآور:
ناشر: دانشگاه تبريز
سال نشر: 1362
1389/6/3
ويرايش    نسخ
11)

گزارش چهاردهمين كنفرانس رياضي كشور

پديدآور:
ناشر: دانشگاه تبريز
سال نشر: 1362
1389/6/3
ويرايش    نسخ
12)

16)

مجموعه مقالات همايش علمي دانشجوئي رياضي بهار 83، هسته علمي رياضي دانشگاه پيام نور اصفهان

پديدآور:
ناشر: دانشگاه پيام نور، هسته علمي رياضي
سال نشر: 1383
1388/5/21
ويرايش    نسخ
20)

سومين گردهمايي شكوفه هاي رياضي ، راهنما و گزارش

پديدآور: گويا، زهرا
ناشر: دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده علوم رياضي
سال نشر: 1378
1388/5/21
ويرايش    نسخ
31)

گزارش هفتمين كنفرانس رياضي كشور دانشگاه آذرابادگان 8 [ هشت ] - 11 [ يازده ] فروردين 1355

پديدآور:
ناشر: دانشگاه آذرابادگان ،بخش رياضي
سال نشر: 1355
1388/5/21
ويرايش    نسخ
32)

گزارش يازدهمين كنفرانس رياضي كشور

پديدآور:
ناشر: دانشگاه مشهد، انجمن رياضي ايران
سال نشر: 1361
1388/5/21
ويرايش    نسخ
35)

راهنما و خلاصه مقالات بيست و هشتمين كنفرانس رياضي كشور دانشگاه تبريز 11-8 فروردين 1376

پديدآور:
ناشر: دانشگاه تبريز، انجمن رياضي ايران
سال نشر: 1376
1388/5/21
ويرايش    نسخ
40)

گزارش هيجدهمين كنفرانس رياضي كشور فروردين 66 [ شصت و شش ] مجتمع آموزش عالي بيرجند

پديدآور:
ناشر: مجتمع آموزش عالي بيرجند
سال نشر: 1368
1388/5/21
ويرايش    نسخ
41)

راهنما بيست و هفتمين كنفرانس رياضي كشور دانشگاه شيراز- 8 الي 11 فروردين 1375

پديدآور:
ناشر: دانشگاه شيراز، دانشكده علوم ، بخش رياضي
سال نشر: 1375
1388/5/21
ويرايش    نسخ
47)

گزارش بيست وششمين كنفرانس رياضي كشور دانشگاه شهيد باهنر كرمان 11-8 فروردين 1374

پديدآور:
ناشر: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
سال نشر: 1374
1388/5/21
ويرايش    نسخ
48)

يادنامه بيست و پنج سال كنفرانس رياضي

پديدآور:
ناشر: انجمن رياضي ايران Ý دانشگاه صنعتي شريف
سال نشر: 1373
1388/5/21
ويرايش    نسخ
فهرست