1)

فرهنگ مصور لغات فني: براي حرفه هاي مكانيك و رشته هاي وابسته

پديدآور: گلواني، فخرالدين
ناشر: مشهد : پرتونگار
سال نشر: ، 1373.
1400/3/22
ويرايش    نسخ
2)

شبكه هاي عصبي فازي

پديدآور: برادران باقري، هدي
ناشر: تهران : آتي نگر : آيلار
سال نشر: ٬ 1397.
1400/1/14
ويرايش    نسخ
3)

فرهنگ مصور لغات فني: براي حرفه هاي مكانيك و رشته هاي وابسته

پديدآور: گلواني، فخرالدين
ناشر: مشهد : پرتونگار
سال نشر: ، 1373.
1399/11/2
ويرايش    نسخ
فهرست