1)

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار ثنا برای کلیه کتابداران دانشگاه پیام نور در سراسر ایران از طریق سیستم ویدئو کنفرانس

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار ثنا برای کلیه کتابداران دانشگاه پیام نور در سراسر ایران از طریق سیستم ویدئو کنفرانس پس از تجهیز کلیه واحدهای دانشگاه پیام نور به نرم افزار ثنا، کارگاه آموزشی این نرم افزار به صورت ویدئو کنفرانس برای همه استانها برگزار شد.
1392/8/30
ويرايش    رکورد جديد        
فهرست