<< كتاب فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
از : داده هاي كلان ◄ Big data ◄ داده كاوي ◄ Data mining ◄ پايگاه.... تا : داده هاي كلان ◄ Big data ◄ داده كاوي ◄ Data mining ◄ پايگاه هاي اطلاعاتي -- مديريت ◄ Database management
بازگشت